Jätevesineuvonta 2012-2017

Lapin hajajätevesihanke 2012 jätevesineuvontaprojekti päättyy

Kemijoen vesiensuojeluyhdistyksen Lapin hajajätevesihanke 2012 jätevesineuvonataprojekti päättyy. Hanke toimi vuosina 2012–2017. Hankkeen tavoitteena oli pinta- ja pohjavesien suojelu sekä ympäristönsuojelu jakamalla puolueetonta tietoa kiinteistökohtaisesta jätevedenkäsittelystä. Hankkeen toimialueena oli Lappi.

Projekti haluaa esittää kiitoksensa hyvästä yhteistyöstä niin kuntien viranomaisille, kyläyhdistyksille ja – seuroille, kyläaktiiveille, yhdistyksille ja yrityksille. Yhteistyötä on tehty tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä sekä tiedottamisessa ja tiedonjakamisessa. Projektin onnistumisen kannalta on ollut tärkeää yhteistyö projektin yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiitokset myös kaikille heille jätevesienkäsittelystä kiinnostuneille, jotka ovat osallistuneet tapahtumiin ja tilaisuuksiin tai kutsuneet neuvojan kiinteistölleen.

Yleisneuvontaa tehtiin tapahtumissa, tilaisuuksissa, puhelimitse ja sähköpostitse.  Kiinteistökohtaista neuvontaa tehtiin vuosina 2016 ja 2017. Neuvonnasta tiedotettiin Lapissa julkaistavissa lehdissä, radiossa ja internetissä. Lehti-ilmoituksia tilaisuuksista ja kiinteistökohtaisesta neuvonnasta julkaistiin 117 kpl. Lehdet julkaisivat lehdistötiedotteita tai tekivät jätevesienkäsittelyä koskevia artikkeleita 29 kpl. Radion ja television tekemiä artikkeleita oli 5 kpl.

Jätevesineuvoja piti tilaisuuksia sekä osallistui muiden järjestämiin tilaisuuksiin eri puolilla Lapin maakuntaa. Yhteensä tilaisuuksia oli 144kpl, joihin osallistui 1560 henkilöä. Jätevesitilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä kuntien viranomaisten, yhdistysten, seurojen ja kyläaktiivien kanssa. Neuvoja osallistui 33 tapahtumaan, joissa neuvottiin 568 henkilöä. Puhelin- ja nettineuvontaa annettiin 342 henkilölle. Muissa yhteyksissä henkilökohtaista neuvontaa annettiin 206 henkilölle.

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa tehtiin kiinteistönomistajan kutsumana 133 kiinteistöllä. Neuvonta pyrittiin keskittämään valittuina ajanjaksoina tiettyjen kuntien alueelle. Neuvontakäynnillä kartoitettiin jätevesijärjestelmän nykytila, kerrottiin lainsäädännöstä ja kunnallisista määräyksistä sekä annettiin kirjallinen arvioraportti järjestelmästä ja esitteitä jätevesienkäsittelystä. Kiinteistönomistajia neuvottiin, kuinka edetä järjestelmänsä remontoinnissa. Lähes jokaisella neuvotulla kiinteistöllä vaadittiin eriasteisia toimia jätevesien käsittelyn tehostamiseksi.

Hanke on neuvonut suoraan 2809 henkilöä tai kiinteistönomistajaa. Tavoitteena on ollut tarjota kaikille halukkaille mahdollisuus osallistua kotipaikkaa lähellä olevaan tilaisuuteen. Jätevesihanke on aktivoinut niin tiedotusvälineitä kuin muitakin jätevesienkäsittelyn kanssa tekemisessä olevia tahoja. Projekti on jakanut puolueetonta tietoa ja ohjannut kiinteistön omistajia oikeisiin toimenpiteisiin.